• Välkommen till iHusbil. Föreningen helt utan medlemsavgifter.
    Men ändå med Kunskapsbank, reseberättelser och rabatterbjudanden!
    Registrera ett gratiskonto här!

Stadgar

Stadgar antagna på medlemsmöte 2022-01-30
Stadgarnas §6 reviderade 2022-05-28
Stadgarnas §20 och §21 reviderade 2023-09-16
Stadgarnas §14 reviderade 2024-02-10

Allmänna bestämmelser

1§ Ändamål och säte
iHusbil, i dessa stadgar benämnt iH, är en opolitisk, ideell och religiöst obunden förening som har som huvuduppgift att skapa, utveckla och förvalta ett internetforum under domännamnet ”iHusbil.se”
iH skall verka för medlemmarnas informationsutbyte, främja husbilsägandet, medlemmarnas intressen, försöka påverka opinion och myndigheter och att försöka bli en remissinstans i frågor med anknytning till husbilsägande.
iH:s säte är nuvarande kassörs adress eller annan som styrelsen bestämmer.

2§ Beslutande organ
iH:s högsta beslutande organ är medlemsmöte.
Mellan medlemsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

3§ Verksamhets och räkenskapsår
iH:s verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

4§ Representation Föreningen skall verka för att styrelsen och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män i möjligaste mån uppnås.

5§ Tolkning av stadgarna Uppstår tvekan om tolkning av dess stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsatt i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande medlemsmöte. I brådskande fall gäller iH-styrelsens tolkning, fram till att medlemsmöte kan ta beslut.

Medlem

6§ Medlemskap och avgift
Medlemskap kan beviljas fysisk eller juridisk person med intresse för husbilar och som delar föreningens intentioner.
Ett medlemskap kan vara avgiftsfritt eller belagt med en årsavgift, detta bestäms på det digitala medlemsmötet.

7§ Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att delta i sammankomster anordnade för medlemmar.
Medlem har rätt att ta del av information om iH som lämnas på iH:s webbplats.
Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut samt betala de avgifter som beslutats av medlemsmötet.

Medlem skall iaktta regler för vad som får skrivas på forumet som anges i Forumreglerna.
Medlem kan skicka in förslag i form av motion till årsmötet. Se även 22§.
Medlem har inte rätt att uttala sig i iH:s namn utan medgivande av styrelsen.

Medlem är skyldig att hålla samtliga namn och adress- och e-postadressfält i sin användarprofil uppdaterade med aktuell information.
Medlem som underlåter att uppdatera sin användarprofil eller bryter mot Forumets regler kan av styrelsen avstängas från forumet.

Vid upprepade brott mot forumreglerna, trots varningar i form av raderade inlägg, moderering eller via epost kan styrelsen besluta om uteslutning.

Medlem har genom sitt medlemskap godkänt att iH registrerar, databehandlar eller på annat sätt använder medlems personuppgifter inom ramen för verksamheten. Material/bilder som laddas upp på iHusbil.se kommer inte att raderas vid avslutat medlemskap.

8§ Uteslutning och överklagande
Medlem som underlåtit att betala beslutade avgifter, bryter mot iH:s stadgar eller forumregler kan av styrelsen uteslutas.
Uteslutning skall om den uteslutne så önskar, prövas av medlemsmöte, där den uteslutne har rätt att delta i frågans behandling och beslut och har då yttrande och förslagsrätt.

Styrelsen

9§ Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
iH-styrelsen består av ordförande samt minst (2) två men maximalt (6) sex övriga ledamöter.

Ordförande väljs på årsmötet i särskilt val, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Dessutom väljs minst (1) en men maximalt (3) tre suppleanter, som i likhet med ledamöterna kallas till styrelsesammanträdena.

Ordförande väljs för en mandattid om (1) ett år.

Styrelseledamöter väljs för en mandattid om (2) två år, med växelvis avgång, på sådant sätt att hälften väljs det ena året, och de övriga det andra.

Suppleanter väljs för en mandattid om (1) ett år, och träder i tjänst i den ordning de är angivna i organisationsplanen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av annan ledamot som stöds av minst två andra ledamöter. För att beslut skall äga giltighet krävs att samtliga ledamöter är kallade till sammanträdet, och förslaget bifalls av minst (2) två alternativt (4) fyra röster beroende på om antalet ledamöter i styrelsen består av (2) två alternativt (6) sex ledamöter.
Teckningsrätt har föreningens ordförande och kassör var för sig.

10§ Arbetsår
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med nästkommande årsmöte.

11§ Utskott och adjungerade
Styrelsen får tillsätta särskilda arbetsgrupper för utförande av speciella uppdrag inom styrelsens arbetsområde. Dock skall slutgiltiga beslut tas av styrelsen.

Styrelsen får till sina sammanträden adjungera person som genom sin sakkunskap kan underlätta styrelsens arbete. Adjungerad har yttranderätt, men inte rösträtt.

12§ Åligganden
Styrelsen skall:
1. kalla till medlemsmöte
2. verkställa medlemsmötes beslut
3. vara väl underrättad om verksamheten och vad som sker på iH:s webbplats
4. handha och ansvara för iH:s medel
5. bereda ärenden som skall föreläggas medlemsmöte
6. förelägga medlemsmötet förslag till verksamhetsplan
7. ha rätt att utan motivering avslå medlemsansökan om ett medlemskap kan förväntas skada föreningen. Inbetald avgift återbetalas.
8. föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt
9. vid behov utse ombud och erforderligt antal deltagare vid möte med annan samarbetsorganisation.
10. publicera årsmötes- och medlemsmötesprotokoll inom en månad efter respektive mötes avslut.

Övriga funktionärer

13§ Revisorer och revision
För att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper väljs på årsmötet (1) en alternativt (2) två revisorer för vardera en mandattid om två år med växelvis avgång.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast (1) en månad före årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisionernas undertecknade berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Revisorerna har efter framställan rätt att granska räkenskaper och förvaltning, när som helst under verksamhetsåret. Sådan framställan skall bifallas av styrelsen inom två veckor, som har att bistå revisorerna med det material som dessa efterfrågar.

14§ Valberedning och nominering
Att förbereda val, väljs på årsmötet en valberedning om (3) tre personer, varav en ordförande.
Ordförande väljs för en mandattid om (1) ett år. Ledamöter väljs för en mandattid om (2) två år, med växelvis avgång, på sådant sätt att en väljs det ena året, och den andra det andra året.
Högst (2) två av dessa, får inneha annat uppdrag eller funktion i iH.
Ledamot eller suppleant i styrelsen eller revisor är inte valbar till valberedningen.

Valberedningen skall senast (10) tio veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid verksamhetsårets slut, om de vill kandidera för ny period.

Senast (8) åtta veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar uppgift om dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

Medlem får senast (6) sex veckor före mötet, till valberedningen avge förslag på personer för val till styrelse eller revisorer. Det åligger valberedningen att intervjua föreslagna personer, att utarbeta valberedningens förslag och övriga personer som medlemmarnas förslag. Samtliga föreslagna personer skall vara valbara.

Valberedningen skall senast (2) två veckor före mötet tillställa medlemmarna sitt förslag avseende styrelse och revisorer, jämte namnen på samtliga föreslagna personer.

Medlem får senast (6) sex veckor före mötet, till revisorerna avge förslag på personer för val till valberedning.

Revisorerna skall senast (5) fem veckor innan mötet tillfråga valberedningens ledamöter, om de vill kandidera för ny period.

Dessa förslag sammanställs av revisorerna, delges styrelsen och tillställs medlemmarna senast (2) två veckor före mötet. Slutligen presenteras förslagen av revisorerna på mötet.

Förslag på ny valberedning skall även det senast (2) två veckor före mötet tillställas medlemmarna.

Val förrättas inom enligt ovan framtagna listor avseende styrelse, revisorer och valberedning. Om föreslagna personer i samband med val avböjer sin nominering, eller på annat sätt uppdrag inte kan tillsättas, får nya förslag ställas i samband med valet.

Medlemsmöte

15§ iH skall hålla minst ett medlemsmöte årligen, nedan kallat årsmötet
iH tillämpar digitala årsmöten och digitala extra medlemsmöten.
Årsmöte skall hållas senast 6 månader efter bokslutsdatum.
Årsmötet samt extra medlemsmöten genomförs på vårt Forum och röstningsmöjligheten skall vara öppen under en vecka, tidpunkt bestäms av styrelsen.

16§ Om styrelsen så anser, eller minst tjugofem procent (25%) av medlemmarna så påfordra, eller om Revisorerna så påkallar, skall Extra medlemsmöte hållas.
Sådant möte skall hållas senast (1) en månad efter att begäran inkommit till styrelsen.

Vid extra möte, får utöver mötesformalia, inte annat än den fråga eller de frågor som föranlett mötet, behandlas.

17§ Sammansättning och beslutsmässighet
Medlemsmöte består av de medlemmar som deltar i mötet. Mötet är beslutsmässigt med de antal medlemmar, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

18§ Yttrande och förslagsrätt
Yttrande och förslagsrätt tillkommer utöver medlem även iH:s uppdragstagare, utesluten medlem i enlighet med 7§ samt även annan närvarande som mötet samtycker till.

19§ Kallelse
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen genom kungörelse på iH:s webbplats senast (1) en månad före mötet.

Kallelse till extra medlemsmöte, utfärdas på samma sätt, senast (2) två veckor före mötet. Tidpunkt för extra medlemsmöte bestäms av styrelsen.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, iH-styrelsens förslag, inkomna motioner samt övrig nödvändig information, publiceras på iH:s webbplats senast (7) sju dagar före mötet.

Årsmöte och Extra medlemsmöte gäller följande:
Sittande Revisorer är tillika mötets protokolljusterare.
Sittande Ordförande är tillika mötesordförande.
Sittande Sekreterare är tillika mötessekreterare.

20§ Rösträtt
Rösträtt vid medlemsmöte har föreningens alla medlemmar som varit registrerade senast den 31 oktober året innan mötet och som fullföljt föreningens krav för medlemskap.

Varje medlem förfogar över en röst.

21§ Vid ett årsmöte skall följande ärenden förekomma
1. Mötets öppnande
2. Röstlängd utgörs av samtliga medlemmar som är berättigade att delta i det digitala årsmötet. Antal lämnade röster framgår av årsmötesprotokollet.
3. Föredragande av verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår
4. Föredragande av balans- och resultaträkning för sistförflutet räkenskapsår
5. Revisorernas berättelse
6. Fastställande av balans- och resultaträkning
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
8. Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget och avgifter för nästkommande år
9. Behandling och beslut om motioner som getts in i den ordning som anges i 22§ samt av styrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.
10. Val av ordförande
11. Val av styrelseledamöter enligt 9§
12. Val av styrelsesuppleanter enligt 9§
13. Val av revisorer enligt 13§
14. Val av Valberedningen enligt 14§
15. Stadgeändringar
16. Mötets avslutande

22§ Mötes och beslutsordning
Valbar till uppdrag är varje medlem med rösträtt. Ledamot eller suppleant i styrelsen är dock inte valbar som revisor.

Förslag till ärende att behandlas vid medlemsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast (1) en månad före mötet.

Beslut avgörs med undantag av personval, stadgeändringar och iH:s upplösning med enkel majoritet.

Valet skall ske så att mötesdeltagarna ges möjlighet att lägga sina röster på alla de kandidater och poster som skall tillsättas.

Stadgeändringar avgörs med kvalificerad majoritet, där minst 2/3 av på mötet röstberättigade stödjer förslaget eller enkel majoritet vid två efter varandra följande medlemsmöten med minst 6 månader mellan medlemsmötena, varav det ena skall vara ett årsmöte.

Stadgeändringar görs genom motioner eller propositioner på årsmötet, varefter mötet formulerar stadgarna i enlighet med tagna beslut.

23§ Upplösning av iH
Vid upplösning av iH beslutar det sista mötet vad som sker med iH:s tillgångar.

För upplösning av iH krävs beslut på (2) två av varandra följande medlemsmöten, varav det ena är ett årsmöte. Mellan dessa möten skall förflyta en tid om minst (6) sex månader.

Annons

Annons

Tillbaka
Toppen